تحلیلی جامعه شناختی از تحقق یا عدم تحقق اقتصاد مقاومتی

نویسنده: میرمصطفی سیدرنجبر سقزچی کارشناس ارشد جامعه شناسی منبع روزنامه جهان اقتصاد 1395/8/28 صفحات 1 و 2 و روزنامه جوان 11 مهر 1395 صفحه 4(اقتصاد)

از مهم ترین رکن های قدرتمندی هر جامعه ای امروزه بخش اقتصادی و سخت افزاری آن است و جوامعی که بتوانند در این بخش حرفی برای گفتن داشته باشند می توانند در عرصه ی رقابت بین المللی جایگاه ویژه ای داشته باشند. و جوامعی که از نظر اقتصادی ضعیف باشند در عرصه ی سیاست خارجی نیز کم خواهند آورد و جایگاه بین المللی شان تضعیف خواهد شد. با توجه به این مسئله در ارتباط با ساختارهای نظم اجتماعی در ایران، هر کدام از ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی لازم است که به نسبت مورد تأکید قرار بگیرند و اگر در دوره ای طولانی در یک جامعه، فقط به یک بخش از هر یک از ساختارهای مذکور تأکید شود و بقیه ی ساختارها مورد غفلت قرار بگیرد در این صورت نظم اجتماعی با اختلال روبرو خواهد شد و از منظر جامعه شناختی نیز می توان این وضعیت را بحران اجتماعی و بحران ارزشها در جامعه نامید. به گونه ای که اگر دو بعد سیاسی و اقتصادی را وجوه سخت نظم اجتماعی بنامیم و دو بعد فرهنگی و اجتماعی را وجوه نرم اجتماعی. و از نظر جامعه شناسانی مانند تالکوت پارسونز، جامعه ای متعادل است که هر کدام از این وجوه سخت و نرم اجتماعی در جای خود مورد توجه و اهمیت قرار بگیرد در غیر این صورت جامعه از نظم و تعادل باز خواهد ایستاد. در جامعه ای مانند ایران به علت طولانی بودن مشکلات معیشتی و لاینحل ماندن این مشکلات، از دو دهه ی قبل به این سو معیشت و رفاه و مسائل اقتصادی با اهمیت شده و به عنوان اولین اولویت و نیاز های مردم مورد تأکید قرار گرفته است. نتایج به دست آمده در پیمایش های ملی از نگرش ها و ارزش های ایرانیان و سایر تحقیقات نیز حاکی از آن است که مسائل اقتصادی و معیشتی و رفاه در بین مردم بیشترین اولویت را داشته و در کنار آن اولویت های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی نیز از نظر اولویت و اهمیت در بین مردم کاسته شد.

 منبع: http://social-me.blogfa.com/